201901982/13-03-2019

12 Απριλίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.003

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201903976/12-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΒ469Β7Τ-Ρ15) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201901982/13-03-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΛΟΧ469Β7Τ-Ξ1Ο), στο […]
13 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.003

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονική Μάθηση Επανίδρυση (1ος κύκλος)» . Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου είναι από 01/09/2018 έως28/02/2020 με δυνατότητα […]