201901986/13-03-2019

12 Απριλίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.022

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201903977/12-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΕΥΤ469Β7Τ-ΨΩΕ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201901986/13-03-2019  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΕ66469Β7Τ-Ν9Ω), στο […]
13 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.022

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Επανίδρυση (1ος κύκλος)» . Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου είναι από 01/09/2018 έως28/02/2020 […]