201903078/02-04-2019

21 Μαΐου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.196

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201905523/20.05.2019 (ΑΔΑ: Ρ072469Β7Τ-Υ7Ν) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη συμβάσεων ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201903078/02.04.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : ΩΓΗΙ469Β7Τ-ΒΧΦ), στο […]
4 Απριλίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.196

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «i4SEA: Τα Μεγάλα Δεδομένα στην Επιτήρηση και Ανάλυση Κίνησης Θαλάσσιων Περιοχών: Καινοτόμες ΤΠΕ και Μοντέλα Ανάλυσης» και με κωδικό […]