201903351/04-04-2019

13 Μαΐου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.193

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201905063/10.05.2019 (ΑΔΑ: Ρ07Ζ469Β7Τ-ΤΑΘ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201903351/04.04.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : ΡΗ6Ξ469Β7Τ-ΚΩΩ), στο […]
4 Απριλίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.193

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «NETPHISH – Ανάπτυξη καινοτόμου εργαλείου τελικού χρήστη για την προστασία από επιθέσεις ηλεκτρονικού “ψαρέματος”» και με κωδικό 5032818, προτίθεται […]