201903423/05-04-2019

24 Μαΐου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.310

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201905853/24.05.2019 (ΑΔΑ: Ω1ΒΖ469Β7Τ-8Ξ5) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201903423/05-04-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω109469Β7Τ-ΥΗΧ), στο […]
5 Απριλίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.310

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων 1 ος Κύκλος, Επανίδρυση» (κ.ε. C.310) του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου […]