201904334/16-04-2019

21 Μαΐου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.383

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201905524/20.05.2019 (ΑΔΑ: ΡΠ85469Β7Τ-8ΟΤ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201904334/16.04.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : ΡΟΛΕ469Β7Τ-4Μ2), στο […]
16 Απριλίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο B.383

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «TOURISMED» προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε δύο (2) φυσικά πρόσωπα µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της […]