201905517/20-05-2019

20 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.112

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα, με χρονική διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2021 και με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε […]