201905517/20-05-2019

21 Ιουνίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.112

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201905517/20-05-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ014469Β7Τ-9ΕΛ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «C.112 […]
20 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.112

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα, με χρονική διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2021 και με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε […]