201905524/20-05-2019

11 Ιουλίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου A.997

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. της 201905524/20-05-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Δια […]
20 Μαΐου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου A.997

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύβαση ανάθεσης έργου µε ένα (1) φυσικό πρόσωποµε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31/10/2019, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση […]