201905583/21-05-2019

21 Ιουνίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.320

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201907533/21-06-2019 (ΑΔΑ:9ΤΦΘ469Β7Τ-2ΤΧ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201905583/21-05-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΒ4Ω469Β7Τ-Β6Λ), στο πλαίσιο […]
21 Μαΐου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.320

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο Π.Μ.Σ. «MSc In Shipping Management (Ναυτιλιακή Διοικητική)» (C.320) και προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε  ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την γραμματειακή υποστήριξη […]