201905802/24-05-2019

21 Ιουνίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.418

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201905802/24-05-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΟΦΜ469B7T-ΚΩΨ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «C.418 […]
24 Μαΐου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.418

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 – ΠΜΣ επανίδρυσης» (C.418) και προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε  ένα (1) […]