201908828/10-07-2019

19 Σεπτεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.098 (201908828/10-07-2019)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201912672/19.09.2019 (ΑΔΑ: 6ΥΨ8469Β7Τ-ΞΩΙ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201908828/10.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΨΛΟ469Β7Τ-Θ4Ν), στο […]
10 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.098 (Ορθή Επανάληψη)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» υλοποιεί το Υποέργο 1 αυτεπιστασίας (εκτέλεση με ίδια μέσα) του Έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πειραιώς για […]