201908830/10-07-2019

19 Σεπτεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.677

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201912661/19.09.2019 (ΑΔΑ: ΩΣΤ6469Β7Τ-4ΧΕ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201908830/10.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΥΥΤ469Β7Τ-ΔΔΒ), στο […]
10 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.677

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς»στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «BigDataStack: High-performance data-centric stack for big data applications and […]