201909502/22-07-2019

17 Σεπτεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.217

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του με Αρ. Πρωτ. 201911989/06.09.2019 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201909502/22.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : ΨΣΜ3469Β7Τ-ΞΗΦ), στο πλαίσιο υλοποίησης […]
22 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.217

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΣΥΣΥΦΟΣ – Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Συστήματος Υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας για τη Συμπίεση και διαχείριση ΥπερΦασματικών δεδΟμένων εικόναΣ» και με […]