201909714/24-07-2019

14 Οκτωβρίου 2019

Οριστικά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.340 (Θέση 32)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201914203/14.10.2019 (ΑΔΑ: ΨΠ86469Β7Τ-ΓΥΞ) οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201909714/24.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΙΚΛ469Β7Τ-Ξ7Γ), στο […]
4 Οκτωβρίου 2019

Οριστικά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.340

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201913793 /03.10.2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΧΡ469Β7Τ-ΨΞΩ) οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201909714/24.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΨΙΚΛ469Β7Τ-Ξ7Γ), στο […]
24 Σεπτεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.340 (Ορθή Επανάληψη)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201912784/20.09.2019 (ΑΔΑ: ΩΛΤ8469Β7Τ-ΡΤΛ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201909714/24.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΙΚΛ469Β7Τ-Ξ7Γ), στο […]
26 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.340 (Ορθή Επανάληψη)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, θα υλοποιήσει κατά το διάστημα από 01/10/2019 – 31/12/2020 την Πράξη με και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε […]