201910627/31-07-2019

31 Ιουλίου 2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο C.533

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια  και εγκατάσταση οπτικοακουστικού υλικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς (κ.ε. C.533) Π/Υ: […]