201910649/31-07-2019

20 Σεπτεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.240

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201912775/20-09-2019 (ΑΔΑ: ΨΓΞΗ469Β7Τ-Π5Υ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201910649 /31-07-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ8ΓΧ469Β7Τ-ΣΘΩ), […]
31 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.240

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων 1 ος Κύκλος, Επανίδρυση» (κ.ε. C.240) του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του […]