201910650/31-07-2019

20 Σεπτεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.270

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201912774/20-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΗΠ2469Β7Τ-ΧΚ1) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201910650 /31-07-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Ε5Ο469Β7Τ-ΛΓΦ), στο […]
31 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.270

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάνατζμεντ Τουρισμού 1 ος Κύκλος, Επανίδρυση» (κ.ε. C.270) του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης […]