201910653/31-07-2019

23 Σεπτεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.560

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201912721/20-09-2019 (ΑΔΑ:Ω8ΔΔ469Β7Τ-7ΧΠ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201910653 /31-07-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΕΗΘ469Β7Τ-ΦΝΚ), στο […]
31 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.560

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλοΠ.Μ.Σ. στη Ναυτιλία (Β.560) και προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε  ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ στη Ναυτιλία από […]