201910775/01-08-2019

17 Οκτωβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.419

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201914336/17-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΑΓΧ469Β7Τ-ΥΜ6) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201910775 /01-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6557469Β7Τ-Π5Δ), […]
1 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.419

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολικής Ποιότητας 23ος Κύκλος» (κ.ε. Β.419) του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων […]