201910858/01-08-2019

6 Νοεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.973 (201910858/01-08-2019 )

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201915306 /06-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΚΗ469Β7Τ-ΡΞ0) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201910858/01-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω7ΗΙ469Β7Τ-8Β2), […]
1 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.973

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας 4ος Κύκλος» (κ.ε. Β.973) του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιου […]