201910995/02-08-2019

27 Σεπτεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.404

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201913396 /27-09-2019 (ΑΔΑ: 6Κ1Τ469Β7Τ-Π8Β) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201910995/02.08.2019  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ-6Μ9Ε469Β7Τ-ΜΔΩ), στο […]
2 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.404

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος του Erasmus + που υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «Teachers4Europe: setting an Agora […]