201911050/02-08-2019

17 Οκτωβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.533 (Κατηγορία 5, 6 και 7)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201914337/17.10.2019 (ΑΔΑ:ΩΩ20469Β7Τ-ΑΟ4) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201911050/02-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω7Β3469Β7Τ-Μ9Ε), στο πλαίσιο […]
27 Σεπτεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.533 (Κατηγορία 1, 2, 4 και 10)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201913378/27-09-2019 (ΑΔΑ:6819469Β7Τ-ΒΔΘ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201911050/02-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω7Β3469Β7Τ-Μ9Ε), στο πλαίσιο […]
20 Σεπτεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.533 (Κατηγορία 8 και 9)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201911050/02-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω7Β3469Β7Τ-Μ9Ε), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «C.533 […]
7 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.533

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 – ΠΜΣ Επανίδρυσης» προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου […]