201915714/13-11-2019

16 Δεκεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.192 (201915714/13-11-2019)

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201917270/10.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΒ3Ε469Β7Τ-ΙΒ4) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη συμβάσεων Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201915714 – 13/11/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : […]
13 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.192 (201915714/13-11-2019)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΜΕΛΙΤΥ – Ανάπτυξη Μεθοδολογιών και Ενσωματωμένων Λύσεων ασφάλειας για τεχνολογίες Internet of Things σε ηλεκτρονικές υπηρεσίας Υγείας» και με […]