201915800/19-11-2019

8 Ιανουαρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.631 (201915800/19-11-2019)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201919312 20/12/2019 προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201915800 19/11/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΔΛΛ469Β7Τ-Ν1Α), στο […]
21 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.631 (201915800/19-11-2019) / Ορθή Επανάληψη

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του  Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020), προκηρύσσει μία θέση με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Peer Powered Cities and Regions – PROSPECT», που […]