201916073/20-11-2019

13 Δεκεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.392 (201916073/20-11-2019)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201917709/11.12.2019 (ΑΔΑ:9ΣΧΦ469Β7Τ-ΙΕ1) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201916073/20.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΦΕΒ469Β7Τ-Τ49), στο πλαίσιο […]
20 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση Έργου B.392 (201916073/20-11-2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «Scalable multidimensionAl sitUation awaReness […]