201916477/27-11-2019

31 Ιανουαρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.095 (201916477/27-11-2019)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202000298/29.01.2020 (ΑΔΑ: Ω7ΙΧ469Β7Τ-ΣΔ1) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201916477/27.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΩΥ6469Β7Τ-Θ9Ε), στο […]
27 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.095 (201916477/27-11-2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Urban Innovative Actions (UIA) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «BeSecure – FeelSecure» πουχρηματοδοτείται […]