201916477/27-11-2019

27 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.095 (201916477/27-11-2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Urban Innovative Actions (UIA) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «BeSecure – FeelSecure» πουχρηματοδοτείται […]