201916715/29-11-2019

6 Φεβρουαρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.217 (201916715/29-11-2019)

Έγκριση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για παροχή έργου μέσω ανταποδοτικής υποτροφίας, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201916715 – 29/11/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / C.217
29 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.217 (201916715/29-11-2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΣΥΣΥΦΟΣ – Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Συστήματος Υψηλής απόδοσης και […]