201919746/30-12-2019

6 Φεβρουαρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.195 (201919746/30-12-2019)

Έγκριση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για παροχή έργου μέσω ανταποδοτικής υποτροφίας, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201919746 – 30/12/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / C.195
30 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.195 (201919746/30-12-2019)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRANSITION: Μεταφράζοντας την διαγνωστική πολυπλοκότητα του μελανώματος  σε ορθολογική θεραπευτική διαστρωμάτωση» και με κωδικό MIS 5031295, προτίθεται να χορηγήσει […]