201919749/31-12-2019

6 Μαρτίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.023 (201919749/31-12-2019)

Ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. της 201919749/31-12-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΩΛ47469Β7Τ-ΦΙΡ) και στην ιστοσελίδα […]
31 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.023 (201919749/31-12-2019)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Επανίδρυση (2ος κύκλος)» . Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου είναι από 01/09/2019 έως […]