201919751/31-12-2019

31 Ιανουαρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.490 (201919751/31-12-2019)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202000604/31-01-2020 (ΑΔΑ: Ω68Χ469Β7Τ-7ΝΙ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. της 201919751/31-12-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία […]
31 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.490 (201919751/31-12-2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «FACTLOG: Energy-aware Factory Analytics […]