202000011/14-01-2020

6 Μαρτίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.533 (202000011/14-01-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202000011/14-01-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΗΓΖ469Β7Τ-379) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με «C.533 Οριζόντιες […]
16 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.533 (202000011/14-01-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 – ΠΜΣ Επανίδρυσης» προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου […]