202000013/14-01-2020

20 Φεβρουαρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.229 (202000013/14-01-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202000013/14-01-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Γ2Ρ469Β7Τ-8ΨΖ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «C.229 […]
16 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.229 (202000013/14-01-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύβαση ανάθεσης έργου µε δύο (2) φυσικά πρόσωπα µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 02/08/2020, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση […]