202000013/14-01-2020

16 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.229 (202000013/14-01-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύβαση ανάθεσης έργου µε δύο (2) φυσικά πρόσωπα µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 02/08/2020, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση […]