202000840/07-02-2020

6 Μαρτίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.121 (202000840/07-02-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202000840/07-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΑΣΚ469Β7Τ-0ΨΜ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με «C.121 Διοίκηση […]
7 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.121 (202000840/07-02-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε ένα (1) φυσικό πρόσωπο µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/11/2020. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν […]