202001062/17-02-2020

16 Μαρτίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.119 (202001062/17-02-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202001062/17-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΗΓΖ469Β7Τ-379) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με «C.119 CHOROLOGOS […]
17 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.119 (202001062/17-02-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, με χρονική διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/11/2021 και με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε […]