202001155/18-02-2020

11 Απριλίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.533 (202001155/18-02-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202003551/10-04-2020 (ΑΔΑ: Ω3Α7469Β7Τ-7ΨΖ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202001155-18/02/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Φ31469Β7Τ-ΡΔ5) στο […]
18 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.533 (202001155/18-02-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 – ΠΜΣ Επανίδρυσης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση […]