202001293/21-02-2020

21 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.143 (202001293/21-02-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε δύο (2) φυσικά πρόσωπα µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης […]