202001492/24-02-2020

3 Απριλίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.122 (202001492/24-02-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202001492-24/02/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒ29469Β7Τ-6Κ9Μ)  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με «C.122 SOUNDSCAPES […]
24 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.122 (202001492/24-02-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε τρία (3) φυσικά πρόσωπα µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 11/12/2021, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση […]