202001884/27-02-2020

23 Μαρτίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.430 (202001884/27-02-2020)

Έγκριση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202001884/27-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – C.430
28 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.430 (202001884/27-02-2020)

«Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορικής 1ος Κύκλος Επανίδρυση» (κ.ε. C.430) προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) […]