202001894/27-02-2020

23 Μαρτίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.421 (202001894/27-02-2020)

Έγκριση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202001894/27-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – C.421
28 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.421 (202001894/27-02-2020)

«Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης 2ος Κύκλος Επανίδρυση» (κ.ε. C.421) προτίθεται να […]