202002076/03-03-2020

27 Μαρτίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.533 (202002076/03-03-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202002076-03/03/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Η7Γ469Β7Τ-ΘΧΝ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με «C.533 Οριζόντιες […]
3 Μαρτίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.533 (202002076/03-03-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 – ΠΜΣ Επανίδρυσης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση […]