202002248/06-03-2020

5 Ιουνίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.087 (202002248/06-03-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202005351/05-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΓΒ469Β7Τ-ΨΒΕ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202002248/06-03-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 91Υ5469Β7Τ-Φ73) στο […]
6 Μαρτίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.087 (202002248/06-03-2020)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο «‘UPGRADE’- UP skillinG Refugees And aDult Educators». Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή του έργου και το […]