202002376/11-03-2020

3 Απριλίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.140 (202002376/11-03-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202003405/03.04.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΟΨ469Β7Τ-ΤΣΓ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202002376/11.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΧΠΙ469Β7Τ-ΤΗΔ), στο […]
11 Μαρτίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.140 (202002376/11-03-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014 – 2020» υλοποιεί το Υποέργο 4 με τίτλο «Έρευνες παρακολούθησης κοινωνικό-οικονομικών εξελίξεων […]