202003539/10-04-2020

15 Μαΐου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.125 (202003539/10-04-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202004415-15/05/2020 (ΑΔΑ: ΡΟΝΗ469Β7Τ-1ΕΛ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202003539/10.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: […]
10 Απριλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.125 (202003539/10-04-2020)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων με σκοπό τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα/εξωτερικούς συνεργάτες για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «INFINITECH – Tailored IoT & BigData Sandboxes and Testbeds […]