202003540/10-04-2020

15 Μαΐου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.127 (202003540/10-04-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202004416/15.05.2020 (ΑΔΑ: Ε4ΟΓ469Β7Τ-ΦΗΡ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202003540/10.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: […]
15 Απριλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.127 (202003540/10-04-2020) / Ορθή Επανάληψη

Ημερομηνία Αρχικής Ανάρτησης: 10/04/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων με σκοπό τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα/εξωτερικούς συνεργάτες για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «PolicyCLOUD – Policy Management through […]