202003541/10-04-2020

15 Μαΐου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.137 (202003541/10-04-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202004417/15.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΡΛΥ469Β7Τ-ΨΗΝ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202003541/10.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: […]
10 Απριλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.137 (202003541/10-04-2020)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων με σκοπό τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα/εξωτερικούς συνεργάτες για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Morphemic – Modelling and Orchestrating heterogeneous Resources and Polymorphic […]