202003548/10-04-2020

15 Μαΐου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.107 (202003548/10-04-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202004413/15.05.2020 (ΑΔΑ:ΨΥΔ6469Β7Τ-Θ5Υ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202003548/10.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω7Θ3469Β7Τ-ΟΙΕ), στο πλαίσιο […]
11 Απριλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.107 (202003548/10-04-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «CYBELE — FOSTERING PRECISION […]