202003552/10-04-2020

15 Μαΐου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.140 (202003552/10-04-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202004414/15.05.2020 (ΑΔΑ: 62ΓΓ469Β7Τ-6ΘΖ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202003552/10.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΧΠΙ469Β7Τ-ΤΗΔ), στο […]
10 Απριλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.140 (202003552/10-04-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014 – 2020» υλοποιεί το Υποέργο 4 με τίτλο «Έρευνες παρακολούθησης κοινωνικό-οικονομικών εξελίξεων και δημιουργία ψηφιακού υλικού προβολής […]