202003735/17-04-2020

22 Μαΐου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.097 (202003735/17-04-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202004569/22.05.2020 (ΑΔΑ: Ρ6ΩΣ469Β7Τ-ΧΒΘ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202003735/17.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΙΒΦ469Β7Τ-ΑΘΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου […]