202004453/18-05-2020

26 Ιουνίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.392 (202004453/18-05-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202005799/25.06.2020 (ΑΔΑ: ΡΥΞΜ469Β7Τ-ΔΧ8) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202004453/18.05.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΩΣΔ469Β7Τ-Ε1Κ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο […]
18 Μαΐου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.392 (202004453/18-05-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «Scalable multidimensionAl sitUation awaReness […]