202004785/25-05-2020

20 Ιουνίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.119 (202004785/-25-05-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202005601/19-06-2020 (ΑΔΑ:Ω7ΑΧ469Β7Τ-Ρ4Δ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202004785/25-05-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΤΨΥ469Β7Τ-2ΕΒ), στο πλαίσιο […]
26 Μαΐου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.119 (202004785/25-05-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε πέντε (5) φυσικά πρόσωπα των οποίων η χρονική διάρκεια της σύμβασής τους περιγράφεται στην κάθε θέση. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες […]